Skip to Main Content

Cov lus qhia ua lus hmoob hais txog Covid- 19

Vim li cas kev sib cais tseem ceeb heev

Nyob kom sib nrug deb lis 6 feet ntawm lwm tus los pab tiv thaiv tus kab mob Covid-19. Tsis txhob koom nrog ib pab pawg loj uas tsis yog koj tsev neeg kiag. Thov nyob hauv tsev yog koj sav mus rau qhov chaw uas tsis tseem ceeb. Yog tias koj yuav tawm hauv koj lub tsev nws yuav tsum yog rau lub khw muag khoom noj thiab nqa tshuaj los ntawn koj tus kws kho mob nkaus zwb.

Kev pab los ntawm Hennepin County

Hennepin County yuav pab nrog khaub ncaws hnav, nyiaj txiag, khoom noj haus, kev kuaj mob nkeeg thiab tej khoom siv rau kev mob nkeeg, los yog tshuaj noj. Yog koj xav tau kev pab los ntawm Hennepin County thov hu 612-348-3000 lub sijhawm 8teev sawv ntxov – 8teev tsaus ntuj txhua hnub.

Minnesota Department of Human Rights

Xav qhia txog kev ntxub ntxaug hais lus saib tsis tau lwm tus hu rau Minnesota Department of Human Rights helpline 1-833-454-0148 lub sijhawm 8teev sawv ntxov – 4:30 tsaus ntuj Monday txog Friday.

Tiv thaiv koj tus kheej kom txhob raug tus mob

Cheem tus kab mob Covid-19 los ntawn kev ntxuav koj txhais tes, nyob tom tsev thaum koj muaj mob thiab npog qhov ncauj thaum hnoos. Yog xav paub ntxiv, mu xyuas hauv health.mn.gov losis hu xov tooj 651-201-3920 / 1-800-657-3902.